top of page

Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Silvie De Coninck, handelend onder de naam ’t Coninckrijk.

 

De Algemene Voorwaarden vormen de overeenkomst die de dienstverlener en de klant verbinden, zij worden hierna de partijen genoemd.

 

De Algemene Voorwaarden zijn op ieder moment vrij te raadplegen op de website van de dienstverlener: www.tconinckrijk.be. De klant verklaart bij het aangaan van de overeenkomst dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.

 

’t Coninckrijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, mits deze wijzigingen op de website worden gepubliceerd. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de overeenkomsten die nadien worden aangegaan.

 

Iedere betwisting met betrekking tot de diensten geleverd door de dienstverlener, alsook ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van voorliggende algemene

voorwaarden, wordt beheerst aan het Belgische recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van

de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Oost-Vlaanderen.

2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Dienstverlener: Silvie De Coninck, handelend onder de naam ’t Coninckrijk, met maatschappelijke zetel te Eindeken 45 in 9970 Kaprijke en ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0784.304.188.

 

Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de dienstverlener Silvie De Coninck van ’t Coninckrijk een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

 

Overeenkomst: Elke aanbieding van ‘t Coninckrijk, aanvaard door de klant, ofwel elke opdracht verstrekt door de klant aan ’t Coninckrijk en door deze laatste aanvaard.

 

Diensten: in het kader van een overeenkomst tussen dienstverlener en klant verrichte werkzaamheden.

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen klant en ’t Coninckrijk komt tot stand na akkoordverklaring per mail, schriftelijke ondertekening door klant van de offerte en door betaling van een voorschot van 30% van het totale bedrag door de klant.

 

De boeking is definitief als zowel de offerte ondertekend is ontvangen en de betaling is overgemaakt. Met het ondertekenen van de offerte gaat klant tevens akkoord met de opgestelde Algemene Voorwaarden van ‘t Coninckrijk. Na ontvangst van de betaling legt ‘t Coninckrijk de datum definitief vast in de agenda.

 

4. Prijs

De prijs van de diensten wordt in euro weergegeven, BTW inbegrepen. Iedere verhoging van de BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de uitvoering, zal automatisch ten laste van de klant worden gelegd.

 

Verplaatsingskosten zijn niet in de tarieven opgenomen, maar worden afzonderlijk berekend. De reiskosten bedragen €0,45 per kilometer vanaf 9970 Kaprijke.

 

5. Betaling

Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt ‘t Coninckrijk de klant een factuur toe. Van het totaalbedrag dient de klant 30% te betalen binnen 14 dagen na de datum van overeenkomst, op de door ‘t Coninckrijk aangegeven bankrekening.

 

De resterende 70% dient samen met de bijkomende verplaatsingskosten ten laatste 10 dagen na facturatiedatum in de munteenheid van de factuur te zijn voldaan op de door ‘t Coninckrijk aangegeven bankrekening. Twee weken vóór de uitvoeringsdatum dient de Klant het resterende saldo te hebben betaald.

 

Iedere betwisting met betrekking tot een factuur dient per gewoon en aangetekend schrijven te worden verstuurd naar de maatschappelijke zetel van de dienstverlener binnen acht dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebreke hieraan kan de klant de factuur niet meer betwisten.

 

Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag, worden de volledige openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar.

 

Iedere factuur die op de vervaldag onbetaald is gebleven zal, ten aanzien van een particulier, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest van 8% per jaar opbrengen. Ten aanzien van handelaars zal de Wet van 2 augustus 2002 van toepassing zijn.

 

Iedere factuur die op de vervaldag onbetaald is gebleven, zal bovendien, ten titel van schadevergoeding en intresten, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15% van het onbetaald gebleven bedrag.

 

De klant is aan ‘t Coninckrijk alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door ‘t Coninckrijk opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en ‘t Coninckrijk de vordering aan derden uit handen geeft.

 

6. Ongeval/ziekte, overmacht

De klant kan geen schadevergoeding eisen, indien de dienstverlener haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transportmoeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.

In deze gevallen zal er door de dienstverlener uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging, uiteraard in overleg met de klant. Een eventuele meerprijs voor deze vervanging is ten laste van de klant.

 

7. Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst:

  • wanneer de locatie van de activiteit verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft.

  • wanneer de klant met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft. Dit ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting, voortkomende uit de met ’t Coninckrijk gesloten overeenkomst;

  • wanneer de klant zijn faillissement wordt aangevraagd, de klant de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien er op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd.

De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

  • Faillietverklaring van ’t Coninckrijk, staking van de bedrijfsactiviteiten van ’t Coninckrijk.

  • Overlijden van de dienstverlener of 1e graads aanverwanten.

  • Ziekte van dienstverlener op de dag waarop de dienstverlening zal plaatsvinden.

 

 

8. Annulering

In geval van annulering van de opdracht door de klant brengt ‘t Coninckrijk de volgende kosten in

rekening:

  • Bij annulering tot 30 dagen voor de uitvoeringsdatum: 30% van het totaalbedrag

  • Bij annulering tot 14 dagen voor de uitvoeringsdatum: 80% van het totaalbedrag

  • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de uitvoeringsdatum: 100% van het totaalbedrag.

  •  

De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

 

 

9. Aansprakelijkheid

‘t Coninckrijk is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de klant of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door ‘t Coninckrijk verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ‘t Coninckrijk. Deze schade kan in ieder geval niet meer bedragen dan 75% (exclusief belastingen) van het bedrag dat effectief door de klant betaald werd in uitvoering van de bestelling.

 

De klant erkent eveneens dat de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt door de geleverde diensten, zoals onder andere de inkomstenderving, de verhoging van de algemene kosten, het verlies van cliënteel, enz. De dienstverlener is niet verantwoordelijk indien door de klant verkeerde gegevens werden doorgegeven of indien door een derde een bestelling wordt geplaatst in naam van de klant.

 

10. Overeenkomsten met derden

In overeenkomsten met derden is de dienstverlener enkel te beschouwen als een tussenpersoon. Alle overeenkomsten met derden worden, bij tussenkomst van de dienstverlener, rechtstreeks gesloten tussen de derde en de Klant.

 

In het geval waarin de dienstverlener gevraagd wordt om offertes te tekenen of om goederen in ontvangst te nemen, is dit steeds in naam en voor rekening van de klant, waartoe de klant door de ondertekening van de offerte onherroepelijk mandaat verstrekt aan de dienstverlener.

 

Op geen enkel moment is de dienstverlener aansprakelijk voor overeenkomsten, de uitvoering van overeenkomsten, de betaling van overeenkomsten gesloten tussen de klant en een derde (of haar werknemers en/of aangestelden) waarbij de dienstverlener heeft bemiddeld.

 

11. Divers

11.1. Privacy

 ‘t Coninckrijk gaat zorgvuldig met deze informatie en gegevens om. Deze zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden zonder toestemming van de klant.

 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. ‘t Coninckrijk gaat zorgvuldig met deze informatie en gegevens om, in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

De klant geeft de toestemming aan de dienstverlener om foto's te gebruiken voor commerciële doeleinden. Dit zonder de persoonlijke levenssfeer van de Klant te benadelen.

 

 

11.2. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, logo’s, tekeningen, merken, modellen, slogans, de huisstijl, teksten enz. die via de

website of andere media de dienstverlener toegankelijk zijn of die in het kader van de overeenkomst

worden gedeeld, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

 

Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk andersluidend beding, is het de klant niet toegalaten afgeleide werken gebaseerd op het geheel of een deel van de op de website of in gedeelde documenten van de dienstverlener afgebeelde elementen te wijzigen, reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen, verspreiden of te creëren.

 

 

11.3. Promotiemateriaal

De klant geeft de dienstverlener toestemming om de naam van de klant en promotiemateriaal, zoals foto’s en videomateriaal, te gebruiken voor marketing doeleinden. De dienstverlener kan dit materiaal gebruiken voor doeleinden zoals referentie op haar website, een blog, beursmateriaal ed. Het wordt louter gebruikt ter promotie van ‘t Coninckrijk.

bottom of page